Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Vũ Văn Chiến - 0918060848)
 • (Nguyễn Xuân Thiện - 0912108976)
 • (Lê Hồng Đức - 0942467814)

Điều tra ý kiến

Bạn thuộc nhóm tuổi nào?
Dưới 30 tuổi
Từ 30 - 35 tuổi
Từ 36 - 40 tuổi
Từ 41 đến 45 tuổi
Trên 45 tuổi

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên
  Gốc > Bài viết > Cơ cấu tổ chức > Các phòng, ban >

  Địa chỉ email các trường Tiểu học; THCS huyện Hà Trung

  1. DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ ĐỊA CHỈ EMAIL CỦA TRƯỜNG 
  Stt  Trường Bậc Điện thoại  Email(@thanhhoa.edu.vn)
  1 Hà Bắc Tiểu học 0373786884 thhabac.ht@thanhhoa.edu.vn
  2 Hà Long 1 Tiểu học 0373626015 thhalong1.ht@thanhhoa.edu.vn
  3 Hà Long 2 Tiểu học 0373626021 thhalong2.ht@thanhhoa.edu.vn
  4 Hà Giang Tiểu học 0373626918 thhagiang.ht@thanhhoa.edu.vn
  5 Hà Tân Tiểu học 0373622374 thhatan.ht@thanhhoa.edu.vn
  6 Hà Tiến 1 Tiểu học 0378876171 thhatien1.ht@thanhhoa.edu.vn
  7 Hà Tiến 2 Tiểu học 0373622327 thhatien2.ht@thanhhoa.edu.vn
  8 Hà Yên Tiểu học 0373786902 thhayen.ht@thanhhoa.edu.vn
  9 Hà Dương Tiểu học 0378872513 thhaduong.ht@thanhhoa.edu.vn
  10 Hà Vân Tiểu học 0378872759 thhavan.ht@thanhhoa.edu.vn
  11 Hà Thanh Tiểu học 0373741559 thhathanh.ht@thanhhoa.edu.vn
  12 Hà Vinh 1 Tiểu học 0373775806 thhavinh1.ht@thanhhoa.edu.vn
  13 Hà Vinh 2 Tiểu học 0373775586 thhavinh2.ht@thanhhoa.edu.vn
  14 Hà Phú Tiểu học 0373625280 thhaphu.ht@thanhhoa.edu.vn
  15 Hà Hải Tiểu học 0373625928 thhahai.ht@thanhhoa.edu.vn
  16 Hà Toại Tiểu học 0373625247 thhatoai.ht@thanhhoa.edu.vn
  17 Hà Thái Tiểu học 0378873111 thhathai.ht@thanhhoa.edu.vn
  18 Hà Lai Tiểu học 0373620255 thhalai.ht@thanhhoa.edu.vn
  19 Hà Châu Tiểu học 0373741877 thhachau.ht@thanhhoa.edu.vn
  20 Hà Bình Tiểu học 0373836919 thhabinh.ht@thanhhoa.edu.vn
  21 Hà Ninh Tiểu học 0373836900 thhaninh.ht@thanhhoa.edu.vn
  22 Hà Phong Tiểu học 0373624882 thhaphong.ht@thanhhoa.edu.vn
  23 Hà Lâm Tiểu học 0373620887 thhalam.ht@thanhhoa.edu.vn
  24 Hà Ngọc Tiểu học 0378875903 thhangoc.ht@thanhhoa.edu.vn
  25 Hà Đông Tiểu học 0378870415 thhadong.ht@thanhhoa.edu.vn
  26 Hà Sơn Tiểu học 0373742012 thhason.ht@thanhhoa.edu.vn
  27 Hà Lĩnh 1 Tiểu học 0373789006 thhahalinh1.ht@thanhhoa.edu.vn
  28 Hà Lĩnh 2 Tiểu học 0373622550 thhalinh2.ht@thanhhoa.edu.vn
  29 Thị Trấn Tiểu học 0373624720 ththitran.ht@thanhhoa.edu.vn
   2. DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG THCS VÀ ĐỊA CHỈ EMAIL CỦA TRƯỜNG 
  Stt  Trường Bậc Điện thoại  Email(@thanhhoa.edu.vn)
  1 Hà Bắc THCS 0373786868 thcshabac.ht@thanhhoa.edu.vn
  2 Hà Long THCS 0373626022 thcshalong.ht@thanhhoa.edu.vn
  3 Hà Giang THCS 0373626916 thcshagiang.ht@thanhhoa.edu.vn
  4 Hà Tân THCS 0373622326 thcshatan.ht@thanhhoa.edu.vn
  5 Hà Tiến THCS 0378876820 thcshatien.ht@thanhhoa.edu.vn
  6 Hà Yên THCS 0373786411 thcshayen.ht@thanhhoa.edu.vn
  7 Hà Dương THCS 0373786883 thcshaduong.ht@thanhhoa.edu.vn
  8 Hà Vân THCS 0378872915 thcshavan.ht@thanhhoa.edu.vn
  9 Hà Thanh THCS 0378872131 thcshathanh.ht@thanhhoa.edu.vn
  10 Hà Vinh THCS 0373775496 thcshavinh.ht@thanhhoa.edu.vn
  11 Phú Hà Toại THCS 0373625533 thcsphuhaitoai.ht@thanhhoa.edu.vn
  12 Hà Thái THCS 0378873110 thcshathai.ht@thanhhoa.edu.vn
  13 Hà Lai THCS 0373620053 thcshalai.ht@thanhhoa.edu.vn
  14 Hà Châu THCS 0373741528 thcshachau.ht@thanhhoa.edu.vn
  15 Hà Bình THCS 0373836893 thcshabinh.ht@thanhhoa.edu.vn
  16 Hà Ninh THCS 0373836910 thcshaninh.ht@thanhhoa.edu.vn
  17 Hà Phong THCS 0373624872 thcshaphong.ht@thanhhoa.edu.vn
  18 Hà Lâm THCS 0373624891 thcshalam.ht@thanhhoa.edu.vn
  19 Hà Ngọc THCS 0378875927 thcshangoc.ht@thanhhoa.edu.vn
  20 Hà Đông THCS 0373624406 thcshadong.ht@thanhhoa.edu.vn
  21 Hà Sơn THCS 0373742023 thcshason.ht@thanhhoa.edu.vn
  22 Hà Lĩnh THCS 0373789032 thcshalinh.ht@thanhhoa.edu.vn
  23 Lý th ường Kiệt-Thị Trấn THCS 0373836529 thcslythuongkiet.ht@thanhhoa.edu.vn
   Bước 1: Các đồng chí vào địa chỉ: http://mail.thanhhoa.edu.vnBước 2: vào địa chỉ mail của mình. Ví dụ địa chỉ trường THCS Lý Thường Kiệt Thị trấn: thcslythuongkiet.htBước 3: Nhập mật khẩu: pgdht123.Bước 4: Vào chọn mục thay đổi thông tin đơn vị
  Nhắn tin cho tác giả
  Vũ Văn Chiến @ 15:16 18/11/2010
  Số lượt xem: 4457
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến